نرم افزار پردازش/ تجزیه و تحلیل (Processing and analysis software)