تستر پارامترهای فیزیکی/محیطی (Physical/ environmental measurements)