تستر میدانهای مغناطیسی (Electromagnetic field testers)