به گزارش برق نیوز، درمورد ارت خاص برای هریک ازسیستم‌های برق ساختمان (سیستم برق اصلی ساختمان، سیستم کامپیوتری، سیستم صاعقه گیر و…) مواردی که دخیل می‌باشندعبارتنداز:

  1. راحتی بهره برداری (پیداکردن عیب.اندازه گیری وتست و…)
  2. رعایت مقاومت اهمی سیستم موردنظر
  3. بالا بودن قابلیت اطمینان (مثلا درصورت قطع ارتباط سیستم باسیستم همبندی سیستم مذکوربتوانددرست عمل نماید)
  4. تفاوت داشتن مقاومت ارت همبندی درزمین‌های مختلف (میزان رطوبت) وتغییرات آن درعرض سال

لذا بهتراست که فارغ از، اما واگر‌ها ارت هرکدام ازسیستم‌ها جدابوده، ولی به همدیگرهمبندی شوند.